Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Január 2017 15:15

V 2. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 68 135 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 301,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 32,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 213,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 590 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (830). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (456) a otitídy (304).

Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a 52 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni hlásených 8 224 ochorení (chorobnosť 277,8 /100 000), čo predstavuje 12,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 27,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (634,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 2. kalendárnom týždni prerušený v dvoch základných školách s materskou školou v Prešovskom a v Banskobystrickom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 35 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. V 11 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus, v troch prípadoch vírus chrípky A/H3 a v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 712 vzoriek biologického materiálu (382 nazofaryngeálnych výterov a 330 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

- 43 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,
- štyri vzorky vírusu chrípky A/H3,
- desať vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- 13 vzoriek na adenovírus,
- dve vzorky na M. pneumoniae,
- dve vzorky na respiračno-syncyciálny vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2017

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 2. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené štyri prípady SARI, u 36 ročnej ženy a 72 ročného muža z Nitrianskeho kraja, u 57 ročnej ženy a 66 ročnej ženy z Trenčianskeho kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu deväť prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3_

Záver

Aktivita ARO a CHPO v 2. kalendárnom týždni 2017 stúpla vo všetkých vekových skupinách. V najbližšom čase sa očakáva ďalší vzostup chorobností. Chorobnosť na CHPO v súčasnosti už presiahla úroveň epidemického prahu, avšak zatiaľ nemožno hovoriť o celoštátnej epidémii. Hlásených bolo viacero lokálnych epidémií prevažne v Trenčianskom a v Nitrianskom kraji.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky