Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 30 December 2016 12:02

chripkaV 52. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 42 089 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 763,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 24,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 705,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 000 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (489). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (289) a otitídy (222).  

Ochorenia hlásilo 49 % lekárov pre deti a dorast a 42 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni hlásených 4 531 ochorení (chorobnosť 189,9/100 000), čo predstavuje 10,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 29,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (476,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v 52. kalendárnom týždni hlásené.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 35 nazofaryngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. V 11 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,  v dvoch prípadoch adenovírus a v jednom prípade vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 596 vzoriek biologického materiálu (304 nazofaryngeálnych výterov a 292 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-          sedem vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          23 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          13 vzoriek na adenovírus,

-          dve vzorky na M. pneumoniae,

-          dve vzorky na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2016

tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

 

V 52. kalendárnom týždni 2016 bol hlásený jeden prípad SARI u 80-ročnej ženy z Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 boli doteraz nahlásené tri prípady akútneho respiračného ochorenia SARI.

 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky