Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 23 December 2016 12:35

chripkaV 51. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 61 621 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 333,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla  o 13,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 098,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 422 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (792). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (362) a otitídy (268).

Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a 44 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni hlásených 7 111 ochorení (chorobnosť 269,3/100 000), čo predstavuje 11,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla      o 23,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (729,5/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 51. kalendárnom týždni prerušený spolu v 82 zariadeniach:

-    v 32 materských školách (osem v Nitrianskom kraji, sedem v Trnavskom kraji, päť v Žilinskom kraji, päť v Košickom kraji, štyri v Prešovskom kraji, jedna v Banskobystrickom, jedna v  Bratislavskom kraji a jedna Trenčiansky kraj),

-    v 48 základných školách (12 v Prešovskom kraji, 11 v Nitrianskom kraji, päť v Banskobystrickom kraji, päť v Žilinskom kraji, štyri v Bratislavskom kraji, štyri Trnavskom kraji, štyri v Košickom kraji , tri v Trenčianskom kraji),

-     v 2 stredných školách (jedna z Prešovského a jedna zo Žilinského kraja).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 37 nazofaryngeálnych výterov a 22 dvojíc sér. V siedmych prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,  v štyroch prípadoch sa potvrdil adenovírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 535 vzoriek biologického materiálu (269 nazofaryngeálnych výterov a 266 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-          šesť vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          12 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          11 vzoriek na adenovírus,

-          dve vzorky na M. pneumoniae,

-          dve vzorky na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2016
tab 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

V 51. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený žiadny prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 boli doteraz nahlásené dva prípady akútneho respiračného ochorenia SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky