Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 16 December 2016 14:49

chripkaV 50. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 56 480 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 049,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla  o 15,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 712,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 134 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (622). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (282) a pneumónie (230).

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni hlásených 6 002 ochorení (chorobnosť 217,8/100 000), čo predstavuje 10,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 22,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (630,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 50. kalendárnom týždni prerušený spolu v 52 zariadeniach:

-     v 32 materských školách (deväť v  Košickom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji, šesť v Nitrianskom kraji, päť v Prešovskom kraji, tri v Trnavskom kraji, dve v Žilinskom kraji a jedna v Trenčianskom kraji),

-     v 20 základných školách (šesť v Prešovskom kraji, štyri v Nitrianskom kraji, tri v Trnavskom kraji, dve v Košickom kraji, dve v Trenčianskom kraji, dve v Žilinskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji),

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 25 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. V dvoch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus, v troch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade potvrdenie vírusu M. pneumoniae.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 476 vzoriek biologického materiálu (232 nazofaryngeálnych výterov a 244 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-          sedem vzoriek na adenovírus,

-          šesť vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          päť vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          dve vzorky na M. pneumoniae,

-          dve vzorky na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2016

tab

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

V 50. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený žiadny prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 boli doteraz nahlásené dva prípady akútneho respiračného ochorenia SARI.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky