Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 09 December 2016 13:33

chripkaV 49. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 49 185 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1779,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla  o 5,1 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4908,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 053 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (597). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (272) a pneumónie (184).  

Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a 47 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni hlásených 4 901 ochorení (chorobnosť 177,4/100 000), čo predstavuje 9,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla      o 10,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (549,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 49. kalendárnom týždni prerušený spolu v 15-tich  zariadeniach:

-          v 11 materských školách ( štyri v Košickom kraji, dve v Nitrianskom kraji, dve v Žilinskom kraji, dve v Prešovskom kraji a jedna v Trenčianskom kraji),

-          v štyroch základných školách (dve v Žilinskom kraji, jedna v Prešovskom a jedna v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 30 nazofaryngeálnych výterov a 13 dvojíc sér. V dvoch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus. 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 427 vzoriek biologického materiálu (207 nazofaryngeálnych výterov a 220 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-          sedem vzoriek na adenovírus,

-          tri vzorky na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          tri vzorky na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          jedna vzorka na M. pneumoniae,

-          dve vzorky na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2016

 tab

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

V 49. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený žiadny prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 boli doteraz nahlásené dva prípady akútneho respiračného ochorenia SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky