Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v  Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 02 December 2016 14:49

chripkaV 48. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 46 195 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 692,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla  o 6,1 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 916,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 008 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (494). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (298) a pneumónie (216).  

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni hlásených 4 393 ochorení (chorobnosť 161,0/100 000), čo predstavuje 9,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 15,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (467,5/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 48. kalendárnom týždni prerušený spolu v 12-tich  zariadeniach:

-          v desiatich  materských školách (po jednej v Prešovskom kraji a Trnavskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a päť v Košickom kraji),

-          v jednej základnej škole v Nitrianskom kraji

-          v jednej spojenej materskej a základnej škole vTrenčianskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 34 nazofaryngeálnych výterov a 30 dvojíc sér. V jednom prípade sa potvrdil vírus  chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus. 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 384 vzoriek biologického materiálu (177 nazofaryngeálnych výterov a 207 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-          sedem vzoriek na adenovírus,

-          tri vzorky na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          jedna vzorka na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          jedna vzorka na M. pneumoniae,

-          dve vzorky na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2016

tab


Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/i
nfluenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 48. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený žiadny prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 boli doteraz nahlásené dva prípady akútneho respiračného ochorenia SARI.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke  podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky