Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 11 November 2016 14:34

chripkaV 45. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 44 083 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 570,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla  o 6,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 614,8 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1026 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (525). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (284) a pneumónie (217). 

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 47 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni hlásených 3 987 ochorení (chorobnosť 142,1/100 000), čo predstavuje 9,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 12,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (430,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 45. kalendárnom týždni prerušený spolu v dvoch   materských školách (jedna v Nitrianskom a jedna v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 45. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 27 nazofaryngeálnych výterov a 23 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bol potvrdený v jednom prípade vírus chrípky typu A a v jednom prípade RS vírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 220 vzoriek biologického materiálu   (96 nazofaryngeálnych výterov a 124 dvojíc sér), z toho bolo šesť vzoriek pozitívnych na adenovírus , dve vzorky pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka pozitívna na M. pneumoniae a jedna vzorka pozitívna na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1:  Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2016 

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 

V 45. kalendárnom týždni 2016 bol hlásený jeden prípad SARI z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 boli doteraz nahlásené dva prípady akútneho respiračného ochorenia SARI.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach  2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky