Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 04 November 2016 14:19

chripkaV 44. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 38 847 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 476,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 6,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 428,7 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 845 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (509). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (206) a pneumónie (130).   

Ochorenia hlásilo 57 % lekárov pre deti a dorast a 44 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni hlásených 3 314 ochorení (chorobnosť 125,9/100 000), čo predstavuje 8,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 12,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (365,0/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 44. kalendárnom týždni prerušený spolu  v jednej  materskej škole v Košickom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 20 nazofaryngeálnych výterov a 17 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebola ani jedna pozitívna.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 178 vzoriek biologického materiálu   (77 nazofaryngeálnych výterov a 101 dvojíc sér), z toho bolo šesť vzoriek pozitívnych na adenovírus , jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka pozitívna na M. pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-         www.flunewseurope.org,

-         http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-         http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

V 44. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bol doteraz nahlásený jeden prípad SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky