Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 28 Október 2016 11:54

chripkaV 43. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 43 820 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 582,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 7,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 591,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 914 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (457). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (273) a pneumónie (184).

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 47 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni hlásených 3 977 ochorení (chorobnosť 143,6/100 000), čo predstavuje 9,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 11,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (414,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 43. kalendárnom týždni prerušený spolu  v 15  materských školách (osem v Košickom kraji, štyri v Prešovskom kraji, dve v Trnavskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji) a v dvoch základných školách (jedna v Prešovskom kraji a jedna Trnavskom kraji).  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 43. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 18 nazofaryngeálnych výterov a 36 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri pozitívne, potvrdený bol v troch prípadoch  adenovírus a v jednom prípade M. pneumoniae.

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 141 vzoriek biologického materiálu   (57 nazofaryngeálnych výterov a 84 dvojíc sér), z toho bolo šesť vzoriek pozitívnych na adenovírus , jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka pozitívna na M. pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. kalendárnom týždni 2016
 tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016


V 43. kalendárnom týždni 2016 bol hlásený jeden prípad SARI z Banskobystrického kraja.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
graf3
 
 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky