Tlačivá Tlačiť E-mail

Žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo zaväzného stanoviska
Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia záväzného stanoviska (pdf)
Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia záväzného stanoviska (rtf)Žiadosť o vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju

Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju
(pdf)
Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju (rtf)
Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (pdf)
Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (rtf)Oznámenie závažného poškodenia zdravia spôsobeného kozmetickým výrobkom

Formulár na oznámenie poškodenia zdravia - kozmetika
(pdf)

Formulár na oznámenie poškodenia zdravia - kozmetika (rtf)


Podanie podnetu na kozmetické výrobky
Formulár na podanie podnetu - kozmetika
(pdf)

Formulár na podanie podnetu - kozmetika (rtf)


Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
- Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba (pdf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba - podnikateľ (pdf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba (pdf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (pdf)


Ohlásenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2
- Náležitosti ohlásenia (pdf)
- Náležitosti ohlásenia (rtf)
-
Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: verejný zdravotník (pdf)
- Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: verejný zdravotník (rtf)
- Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: lekár (pdf)
- Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: lekár (rtf)
- Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: verejný zdravotník (pdf)
- Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: verejný zdravotník (rtf)
-
Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: lekár (pdf)
- Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: lekár (rtf)


Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4
- Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia (pdf)
- Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia (rtf)
-
Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba (pdf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba (rtf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba – podnikateľ (pdf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba – podnikateľ (rtf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba (pdf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba (rtf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (pdf)
- Vzor žiadosti, ktorú podáva založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (rtf)


Odborná spôsobilosť
- tlačivá odborná spôsobilosť


Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov žiarenia
- tlačivá oznamovaní do centrálneho registra zdrojov žiarenia


Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
-
tlačivá oznamovaní do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia