Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Apríl 2016 13:43

V 15. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 42 377 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 542,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 281,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 783 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (406). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (199) a pneumónie (178).

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni hlásených 4 215 ochorení (chorobnosť 153,4/100 000), čo predstavuje 9,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 5,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15-19 ročných (469,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 15. kalendárnom týždni prerušený spolu v 11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho boli štyri materské školy (dve v Prešovskom a dve v Košickom kraji) a sedem základných škôl (jedna v Trnavskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji, jedna v Žilinskom kraji, dve v Prešovskom kraji a dve v Košickom kraji).
Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 15. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 44 nasopharyngeálnych výterov a 28 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 24 vzoriek, z toho:

- v jednom prípade vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v siedmych prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v desiatich prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus,
- v jednom prípade vírus parachrípky.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 714 vzoriek biologického materiálu (1 038 nasopharyngeálnych výterov a 676 dvojíc sér), z toho bolo 309 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 61 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- v 51 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v 36 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,
- v 88 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- v 43 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v 12 prípadoch adenovírus,
- v siedmych prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v štyroch prípadoch vírus parachrípky,
- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 15. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI v Slovenskej republike.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 35 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf03

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky