Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 08 Apríl 2016 01:00

chripkaV 14. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 42 913 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 568,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 365,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 056 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (524). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (336) a pneumónie (196).

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni hlásených 4 437 ochorení (chorobnosť 162,2/100 000), čo predstavuje 10,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 8,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných (501,7/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 14. kalendárnom týždni prerušený spolu v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho boli dve materské školy (jedna v Prešovskom a jedna v Košickom kraji) a tri základné školy (dve v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 43 nasopharyngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 11 vzoriek, z toho:

- v jednom prípade vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v siedmich prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 642 vzoriek biologického materiálu (994 nasopharyngeálnych výterov a 648 dvojíc sér), z toho bolo 285 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 60 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- v 49 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v 35 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,
- v 81 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- v 33 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v 12 prípadoch adenovírus,
- v šiestich prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v troch prípadoch vírus parachrípky,
- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 14. kalendárnom týždni 2016 bol v Slovenskej republike hlásený jeden prípad SARI u ročného dieťaťa z Prešovského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 35 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky