NÁRODNÉ  KONTAKTNÉ  MIESTO  CHEMICKEJ  BEZPEČNOSTI V SLOVENSKEJ  REPUBLIKE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 23 Február 2016 13:09

S cieľom zvýšiť chemickú bezpečnosť na celom svete a  posilniť národný systém manažmentu chemických látok bola na Konferencii o chemickej bezpečnosti, ktorá sa konala v roku 1994 V Štokholme, prijatá rezolúcia a založené Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti (ďalej len „IFCS“). Za týmto účelom Konferencia o. i. odporučila zriadiť v každej krajine Národnú komisiu chemickej bezpečnosti.

Na základe odporúčania IFCS, návrhu hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a za účelom zabezpečenia plnenia úloh IFCS minister zdravotníctva  zriadil v roku 1997 (uznesenie vlády SR č. 82) Medzirezortnú komisiu chemickej bezpečnosti v SR (ďalej len „MKCHB v SR“).


Predsedom MKCHB v SR je hlavný hygienik SR a vedúci služobného úradu ÚVZ SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH a jej členmi sú zástupcovia 9 dotknutých ministerstiev (zdravotníctva, životného prostredia, hospodárstva, pôdohospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, dopravy, zahraničných vecí, školstva) a mimovládnej organizácie (Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR).

Podpredsedníčkou MKCHB v SR je RNDr. Soňa Masaryková, pracovníčka odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR).
 

Na základe požiadavky IFCS odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR bol menovaný Ministerstvom zahraničných vecí SR za Národné kontaktné miesto chemickej bezpečnosti v Slovenskej republike (ďalej len „NKMCHB v SR“). Národným koordinátorom chemickej bezpečnosti v SR je RNDr. Soňa Masaryková. Zoznam národných koordinátorov chemickej bezpečnosti v jednotlivých krajinách je uvedený na webovej stránke: http://www.ifcs.ch
 

Všetky činnosti v SR súvisiace s problematikou chemickej bezpečnosti sú koordinované prostredníctvom národnej koordinátorky chemickej bezpečnosti v SR a  Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v Slovenskej republike.

Predmetné činnosti národná koordinátorka realizuje v zmysle požiadaviek, činností a záverov zasadaní najmä IFCS a medzinárodných organizácií, konferencií a programov: IPCS (Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti), IOMC (Programu pre manažment chemických látok medzi organizáciami), ICCM (Medzinárodnej konferencie manažmentu chemických látok), SAICM (Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok), ICCA (Medzinárodnej Rady chemických asociácií), WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), EK (Európskej Komisie) a UNEP (UN Environment Programme).
 

Najdôležitejšie činnosti Národného kontaktného miesta chemickej bezpečnosti v SR:

 • koordinácia chemickej bezpečnosti v Slovenskej republike

 • vypracovanie Miniprofilu manažmentu chemických látok  v Slovenskej republike

 • vypracovanie Národného profilu na hodnotenie národnej infraštruktúry manažmentu  chemických  látok  v SR  a  jej  skrátená verzia

 • vypracovanie národných správ za Slovenskú republiku

-     o pokroku SR v oblasti chemickej bezpečnosti a hodnotení národnej infraštruktúry manažmentu chemických látok

-     o stave a činnosti SR v oblasti prepravy nebezpečných chemických látok

-     o manažmente chemických látok k prezentácii SR pred orgánmi OECD  v oblasti: Chemická bezpečnosť a zdravie detí, Rotterdamský dohovor, Prevencia ilegálnej prepravy nebezpečných výrobkov, Hodnotenie rizík z chemických látok, Harmonizácia klasifikácie a označovania chemických látok

-     o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách

 • príprava podkladových materiálov za Slovenskú republiku na plenárne zasadanie IFCS a spoločné stretnutie medzi dvomi zasadaniami IFCS

 • zriadenie Centra pre chemické látky a prípravky ako rozpočtovej organizácie Ministerstva zdravotníctva SR

 • podieľanie sa na Medzinárodnom programe chemickej bezpečnosti (IPCS)

 • vypracovanie podkladových materiálov, údajov a komentárov k dotazníkom IFCS týkajúcich sa ukazovateľov pokroku v implementácii priorít v oblasti chemickej bezpečnosti, stratégie, politiky a manažmentu chemických látok 

 • podieľanie sa na realizácii Deklarácie z Rio de Janeira o životnom prostredí a rozvoji a každoročné vypracovanie aktualizácie jej plnenia v Kapitole 19 Agendy 21 „Ekologicky vhodné zaobchádzanie s toxickými chemickými látkami vrátane prevencie ilegálnej medzinárodnej prepravy toxických a nebezpečných výrobkov“

 • plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v medzirezortnej koordinačnej pracovnej skupine MH SR pre spoluprácu pri plnení úloh v zmysle prístupového procesu k Rotterdamskému dohovoru

 • spolupráca pri príprave národných a medzinárodných právnych predpisov (SR, ES, odporúčaní OECD, medzinárodných dohovorov a noriem súvisiacich s problematikou chemickej bezpečnosti)

 • spolupráca s rôznymi odbornými inštitúciami, s expertami v oblasti chemickej bezpečnosti, s členmi Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v SR, s medzirezortnými komisiami a pracovnými skupinami zriadenými mimo rezort zdravotníctva, s univerzitami a mimovládnymi organizáciami a s ostatnými národnými kontaktnými miestami, ktoré sa zaoberajú problematikou chemickej bezpečnosti a chemických látok

 • spolupráca v oblasti plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných Dohovorov týkajúcich sa chemickej bezpečnosti a chemických látok

 • priebežné spracovávanie a aktualizácia zoznamu legislatívnych úprav súvisiacich s problematikou chemickej bezpečnosti na webovej stránke ÚVZ SR

 • nominovanie cca 70 expertov z oblasti chemickej bezpečnosti pôsobiacich v rôznych inštitúciách, záujmových skupinách, mimovládnych organizáciách, univerzitách, vedeckých a výskumných inštitúciách, ministerstvách a im podriadených organizáciách do štruktúr Európskej chemickej agentúry, OECD, Európskej Komisie, do národných štruktúr Slovenskej republiky a do rôznych medzinárodných štruktúr

 • priebežné prijímanie, zhromažďovanie a aktualizovanie zoznamu publikácií, brožúr, kníh a rôznych materiálov zaslaných z medzinárodných organizácií súvisiacich s problematikou chemickej bezpečnosti a zabezpečenie ich archivácie v knižnici ÚVZ SR
   

Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR ako Národné kontaktné miesto chemickej bezpečnosti v SR sa s členmi Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v SR a v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré je Národným kontaktným miestom SAICM v SR, bude naďalej podieľať na implementácii SAICM (Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok)Vypracovala: RNDr. Soňa Masaryková

                    Národná koordinátorka chemickej bezpečnosti v SR

                    Podpredsedníčka Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v SR