Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Január 2016 13:34

V 2. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 37 329 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 375,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 3 489,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 944 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (468). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (251) a otitídy (225).

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni hlásených 2 950 ochorení (chorobnosť 108,7/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o vzostup chorobnosti o 7,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (295,0/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces nebol v 2. kalendárnom týždni prerušený.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni vyšetrených 7 nasopharyngeálnych výterov a 17 dvojíc sér. Výsledky vyšetrení boli negatívne.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 594 vzoriek biologického materiálu (268 nasopharyngeálnych výterov a 326 dvojíc sér), z toho bolo osem vzoriek pozitívnych:

- dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- štyri vzorky na adenovírus,
- jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus a
- jedna na vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu
- www.who.int

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 2. kalendárnom týždni 2016 bol hlásený jeden prípad SARI, a to u 57 ročnej ženy z okresu Poprad. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 boli doteraz nahlásené spolu štyri prípady SARI.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky