Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 11 December 2015 13:19

V 50. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 44 223 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 607,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 566,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 034 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (533). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (289) a pneumónie (212).

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni hlásených 3 936 ochorení (chorobnosť 143/100 000), čo predstavuje 8,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o nárast chorobnosti o 3,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (446,2/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 50. kalendárnom týždni prerušený v ôsmich materských školách (jedna v Trnavskom kraji, jedna v Nitrianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji, jedna v Prešovskom kraji a tri v Košickom kraji) a v jednej základnej škole v Nitrianskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni vyšetrených 24 nasopharyngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Výsledky všetkých vyšetrení boli negatívne.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 425 vzoriek biologického materiálu (194 nasopharyngeálnych výterov a 231 dvojíc sér), z toho bolo sedem vzoriek pozitívnych:

- dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- tri vzorky na adenovírus,
- jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus a
- jedna na vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2015

tabulka1

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- http://ecdc.europa.eu,
- http://www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 50. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 boli doteraz nahlásené spolu dva prípady SARI.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf11

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf22

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf33

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky