Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 27 November 2015 13:33

chripkaV 48. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 43 904 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 553,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 6,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 550,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 955 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (544). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (227) a pneumónie (184).  

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni hlásených 3 790 ochorení (chorobnosť 134,1/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o nárast chorobnosti o 7,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (390,1/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 48. kalendárnom týždni prerušený v piatich  materských školách (po jednej v Banskobystrickom, v Trnavskom, v Nitrianskom, v Prešovskom a v Košickom kraji) a v troch základných školách (dve v Trenčianskom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48. kalendárnom týždni vyšetrených 24 nasopharyngeálnych výterov a 22 dvojíc sér. V jednom prípade sa potvrdil adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 343 vzoriek biologického materiálu (152 nasopharyngeálnych výterov a 191 dvojíc sér), z toho dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, tri vzorky na adenovírus a jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.
 

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2015

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

V 48. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky