Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 20 November 2015 14:05

chripkaV 47. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 39 847 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 453,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 344,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 946 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (453). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (289) a pneumónie (204).  

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 47 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni hlásených 3 428 ochorení (chorobnosť 125,1/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 15,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (368/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 47. kalendárnom týždni prerušený v jednej materskej škole v Nitrianskom kraji a v jednej materskej škole v Košickom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47. kalendárnom týždni vyšetrených 17 nasopharyngeálnych výterov a 19 dvojíc sér. V jednom prípade sa potvrdil adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 297 vzoriek biologického materiálu (128 nasopharyngeálnych výterov a 169 dvojíc sér), z toho dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, dve vzorky na adenovírus a jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.
 

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 47. kalendárnom týždni 2015

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,

- http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .   

 

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 47. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI.
 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016
graf1 Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 graf2Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky