Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 13 November 2015 13:06

chripkaV 46. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 44 483 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 533/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,1 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 607,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 139 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (545). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (364) a pneumónie (230).

Ochorenia hlásilo 63 % lekárov pre deti a dorast a 49 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni hlásených 4 295 ochorení (chorobnosť 148/100 000), čo predstavuje 9,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o nárast chorobnosti o 7,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom a Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (450,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 46. kalendárnom týždni prerušený v jednej základnej škole (v Nitrianskom kraji) a v ôsmich  materských školách (dve v Trnavskom  kraji, jedna v Trenčianskom kraji, jedna v Nitrianskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji, jedna v Prešovskom kraji a dve v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 46. kalendárnom týždni vyšetrených 16 nasopharyngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Výsledky všetkých vyšetrení boli negatívne.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 261 vzoriek biologického materiálu (111 nasopharyngeálnych výterov a 150 dvojíc sér), z toho dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na adenovírus a jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.
 

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2015

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  

 

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 46. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky