Originálne balenia cícerovej nátierky boli zdravotne bezpečné Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 12 November 2015 15:10

V súvislosti s dnes publikovanou tlačovou správou RÚVZ BB, Úrad verejného zdravotníctva SR zaujíma nasledujúce stanovisko. Všetky doterajšie testy z  neotvorených výrobkov z rovnakej šarže jednoznačne vylúčili prítomnosť akejkoľvek formy Clostridium botulinum vo výrobkoch, preto považujeme výrobky Alfa Bio za zdravotne bezpečné. Testy, ktoré publikuje RÚVZ BB boli urobené na vzorkách v odpadkovom koši, kde nemožno teoreticky vylúčiť sekundárnu kontamináciu, alebo nesprávne používanie, skladovanie (keďže matka pacienta povedala, že črievko bolo nafúknuté). Mrzí nás, že do tohto prípadu sú vnášané mnohé informácie, ktoré môžu byť zavádzajúce pre verejnosť. Záujmom ÚVZ SR je chrániť zdravie občanov a nie je našim záujmom poškodiť výrobcu. Takto treba nazerať na celý prípad a v ďalšom texte uvádzame sumarizáciu celého prípadu.

 

-     Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ BB) so sídlom v Banskej Bystrici hlásil v 33. kalendárnom týždni jeden prípad podozrenia na botulizmus u 43 - ročného pacienta.
 

-     V rodine boli odobraté zvyšky nátierok v obaloch, ktoré sa nachádzali v odpadkovom koši, boli uchované v umelohmotnej taške určenej na umelohmotný odpad spolu s jednou PET fľašou.
 

-     Laboratórnymi testami, ktoré vykonali  laboratóriá RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici z odobratých vzoriek – obsahu z troch použitých obalov Cícerovej nátierky, výrobcu ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, Banská Bystrica (dátum spotreby 21.8.2015), ktoré pacient konzumoval, bolo v obsahu zo všetkých troch použitých obalov detekované suspektné Clostridium botulinum.  Tento podozrivý nález bol známy až 17.8.2015.
 

-     V domácnosti sa nachádzali aj zvyšky z obalov Koložvárskej kapusty vegetariánskej, ktorú tiež pacient  konzumoval,  laboratórne výsledky boli negatívne.

-     Negatívne bolo aj laboratórne vyšetrenie obsahu Cícerových nátierok odobratých v originálnom balení z tej istej šarže z SMH (Slovenské misijné hnutie).

-     Výsledky vyšetrení výrobkov cícerovej nátierky a koložvárskej kapusty odobraté u výrobcu Alfa Bio a v misijnom dome v Banskej Bystrici s dátumom spotreby, ktorý bol uvedený na obaloch výrobkov nájdených v byte postihnutého pacienta vylúčili prítomnosť botulinového toxínu. Analýzu vykonalo akreditované laboratórium Zdravotného ústavu v Ostrave.  (informácie od ŠVPS SR)

-     Do Zdravotného ústavu v Ostrave, bol 17.8.2015 zaslaný na laboratórne vyšetrenie obsah žalúdka. Materiál bol na vyšetrenie zasielaný po 5 dňoch. Výsledok laboratórneho vyšetrenia obsahu žalúdka bol  negatívny.

-     Na pokyn ÚVZ SR boli informácie na základe negatívnych laboratórnych výsledkov preklasifikované aj v Rýchlom výstražnom systéme pre potraviny a krmivá (RASFF), z výstražnej správy len na informatívnu správu. Nakoľko, ďalšie vyšetrené vzorky cícerovej nátierky boli zdravotne bezpečné.


Úrad verejného zdravotníctva SR opakovane zdôrazňuje, že:
 

Vzhľadom na uvedené  klinické, epidemiologické a laboratórne zistenia, bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva povinný plniť úlohy zamerané na ochranu zdravia podľa § 10 písm. c) a písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., upozornením na konzumáciu podozrivej potraviny. Uvedené kroky a upozornenie obyvateľov, boli dôležité z hľadiska prevencie. Orgány verejného zdravotníctva  nemali v úmysle poškodiť dobré meno výrobcu. Úrad verejného zdravotníctva SR komunikoval v tejto veci aj so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
 

Pre uzatvorenie prípadu ešte raz zdôrazňujeme, že všetky laboratórne výsledky originálnych balení cícerových nátierok boli zdravotne bezpečné. Nepredstavovali žiadne zdravotné riziko pre spotrebiteľov.