Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 23 Október 2015 12:14

V 43. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 47 648 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 685,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol zaznamenaný vzostup chorobnosti o 4,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 779/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 100 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (624). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (289) a pneumónie (187).

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni hlásených 4 387 ochorení (chorobnosť 155,2/100 000), čo predstavuje 9,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o nárast chorobnosti o 10,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (435,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 43. kalendárnom týždni prerušený v štyroch materských školách (jedna v Trnavskom kraji, dve v Žilinskom kraji a jedna v Košickom kraji) a dvoch základných školách v Košickom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 43. kalendárnom týždni vyšetrených 10 nasopharyngeálnych výterov a 30 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách sa v jednom prípade potvrdil adenovírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 140 vzoriek biologického materiálu (49 nasopharyngeálnych výterov a 91 dvojíc sér), z toho jedna vzorka bola pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na adenovírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.


Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. kalendárnom týždni 2015


tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 43. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky