Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 42. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Október 2015 12:55

V 42. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 45 405 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 615,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol zaznamenaný vzostup chorobnosti o 3,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 270,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 026 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (565). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (287) a pneumónie (174).

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni hlásených 3 939 ochorení (chorobnosť 140/100 000), čo predstavuje 8,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o nárast chorobnosti o 1,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 - 5 ročných (411,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 42. kalendárnom týždni prerušený v dvoch materských školách v Žilinskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 42. kalendárnom týždni vyšetrených 16 nasopharyngeálnych výterov a 23 dvojíc sér. Výsledky vyšetrených vzoriek boli negatívne.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 100 vzoriek biologického materiálu (39 nasopharyngeálnych výterov a 61 dvojíc sér), z toho jedna vzorka bola pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 42. kalendárnom týždni 2015

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org
- ecdc.europa.eu
- www.who.int

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 42. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky