Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Október 2015 12:36

chripkaV 41. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 44 254 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 556,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol zaznamenaný  vzostup chorobnosti o 2,3 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia  vekovo  špecifická  chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 336,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 724 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (401). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (196) a pneumónie (127). 

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni hlásených 3 925 ochorení (chorobnosť 138/100 000), čo predstavuje 8,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s minulým týždňom ide o nárast chorobnosti o 23,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 15 – 19 ročných (414/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 41. kalendárnom týždni prerušený spolu v šiestich zariadeniach, a to v :

-   štyroch materských školách (dve v Prešovskom kraji a dve v Košickom kraji),

-   dvoch základných školách v Prešovskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 41. kalendárnom týždni vyšetrených 16 nasopharyngeálnych výterov a 28 dvojíc sér, vo vyšetrených vzorkách sa v jednom prípade potvrdil vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 61 vzoriek biologického materiálu (23 nasopharyngeálnych výterov a 38 dvojíc sér), z toho jedna vzorka bola pozitívna na uvedený vírus chrípky typu A.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.


Tabuľka:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2015 

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 41. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI. 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016
graf1 Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2 Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky