Portál otvorených dát Úradu verejného zdravotníctva SR Tlačiť E-mail

Portál otvorených dát ÚVZ SR vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie.  


Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - data.gov.sk:

  • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

  • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.Úrad verejného zdravotníctva SR poskytuje nasledovné dáta:
 

00.   Datasety Úradu verejného zdravotníctva SR

01    Objednávky, objednávky stravovacieho zariadenia
 

02    Zmluvy a dodatky
 

03    Faktúry
 

04    Register odborne spôsobilých osôb
 

05    Zoznam právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby

 

06    Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby
 

07    Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb


08   Register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely

09   Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom

10   Register výrobcov a dovozcov nových potravín a zložiek nových potravín