Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30 Apríl 2015 12:05

chripkaV 18. kalendárnom týždni bolo hlásených 28 243 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 222,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.  Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 12,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 3 330,2/100 000  (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 537 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (319). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (132) a pneumónie (86).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni hlásených 2 235 ochorení (chorobnosť 96,8/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na chrípku poklesla o 9,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (309,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 18. kalendárnom týždni prerušený v štyroch   materských školách (dve v Košickom a dve v Prešovskom kraji) a v jednej základnej škole v Košickom kraji.
 

V 18. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 20 nasopharyngeálnych výterov a 45 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 12 vzoriek, z toho:

- v troch prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,

- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

- v jednom prípade vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

- v piatich prípadoch adenovírus,

- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva  celkovo  vyšetrených  2 665  vzoriek  biologického materiálu (1 773  nasopharyngeálnych    výterov  a 892 dvojíc sér), z toho 662 vzoriek bolo pozitívnych.

Potvrdil sa:             

- v 111 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,

- v 108 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

- v 107 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,

- v 69 prípadoch vírus chrípky typu A/H3,

- v 55 prípadoch vírus chrípky typu A(H1)pdm09,

- v 49 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

- v 40 prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,

- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3N2,

- v 56 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,

- v 55 prípadoch adenovírus,

- v siedmych prípadoch vírus parachrípky,

- v štyroch prípadoch Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webovej stránke www.flunewseurope.org.


Tabuľka č.1:   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2015

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015
 

V 18. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo hlásených spolu 72 prípadov SARI, z toho v 22 prípadoch skončilo ochorenie úmrtím.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

 v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2013/2014 a 2014/2015

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf3prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky