Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 17 Apríl 2015 12:43

V 16. kalendárnom týždni bolo hlásených 42 163 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 486,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 10,0 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 3 848,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 870 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (413). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (253) a pneumónie (204).

Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni hlásených 3 287 ochorení (chorobnosť 115,9/100 000), čo predstavuje 7,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na chrípku stúpla o 12,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (330,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 16. kalendárnom týždni prerušený v troch materských školách (v Žilinskom, v Prešovskom a v Košickom kraji).

V 16. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 36 nasopharyngeálnych výterov a 47 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 7 vzoriek, z toho:

- v troch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus parachrípky.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 521 vzoriek biologického materiálu (1 712 nasopharyngeálnych výterov a 809 dvojíc sér), z toho 643 vzoriek bolo pozitívnych.

Potvrdil sa:
- v 111 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,
- v 55 prípadoch vírus chrípky typu A(H1)pdm09,
- v 107 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,
- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3N2,
- v 69 prípadoch vírus chrípky typu A/H3,
- v 104 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v 36 prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,
- v 48 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v 55 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v 48 prípadoch adenovírus,
- v šiestich prípadoch vírus parachrípky,
- v troch prípadoch Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webovej stránke www.flunewseurope.org.


Tabuľka č.1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2015

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

V 16. kalendárnom týždni 2015 hlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave dva nové prípady SARI u mužov. V tomto týždni nebolo hlásené úmrtie. Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo hlásených spolu 70 prípadov SARI, z toho v 22 prípadoch skončilo ochorenie úmrtím.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2013/2014 a 2014/2015

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky