Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 02 Apríl 2015 10:24

chripkaV 14. kalendárnom týždni bolo hlásených 32 167 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 373,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.  Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 19,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 3 579,7/100 000  (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 661 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (358). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (156) a otitídy (147). 

Ochorenia hlásilo 52 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a  39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni hlásených    2 759 ochorení (chorobnosť 117,8/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na chrípku klesla o 33,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (314,7/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 14. kalendárnom týždni prerušený spolu v 14 zariadeniach, a to v:

-  štyroch materských školách (dve v Žilinskom kraji, po jednej v Trnavskom a Košickom kraji),

-  deviatich základných školách (tri v Žilinskom kraji, po dve v Košickom a Prešovskom kraji, po jednej v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji),

-  jednej strednej škole (v Banskobystrickom kraji).
 

V 14. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 42 nasopharyngeálnych výterov a 30 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 12 vzoriek, z toho:

- v jednom prípade vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,

- v jednom prípade vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,

- v piatich prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 

- v troch prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,

- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 378 vzoriek biologického materiálu (1 630 nasopharyngeálnych výterov a 748 dvojíc sér), z toho 628 vzoriek bolo pozitívnych. Potvrdil sa:

- v 111 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,

- v 55 prípadoch vírus chrípky typu A(H1)pdm09,

- v 106 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,

- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3N2

- v 69 prípadoch vírus chrípky typu A/H3,

- v 101 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

- v 29 prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,

- v 45 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

- v 55 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,

- v 48 prípadoch adenovírus,

- v piatich prípadoch vírus parachrípky,

- v troch prípadoch Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webovej stránke www.flunewseurope.org.

 

 

Tabuľka č.1:   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2015

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015
 

V 14. kalendárnom týždni 2015 bol hlásený jeden nový prípad SARI. Išlo o muža  z Prešovského kraja. V tomto týždni nebolo hlásené úmrtie. Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo hlásených spolu 66 prípadov SARI, z toho v 22 prípadoch skončilo ochorenie úmrtím.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2013/2014 a 2014/2015
graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky