Informácia o potvrdení zdravotnej neškodnosti výrobku OVKO - jablko s čučoriedkou Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Marec 2014 10:54

ovko_jab_cucoV nadväznosti na oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2014.0307 o nevyhovujúcom výrobku – OVKO – jablko s čučoriedkou – potravina pre dojčatá a malé deti (potravina pre deti od 5. mesiacov), výrobca: Novofruct SK s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, balenie: 190 g sklenený pohár, dátum minimálnej trvanlivosti: 12.03.2015, č. šarže: 12.03.2015 L:I, EAN: 8586000823822, ktorého súčasťou boli aj laboratórne výsledky z Maďarska preukazujúce nevyhovenie predmetného výrobku z hľadiska prítomnosti rezídua pesticídu etofenprox, ktorý podľa výsledkov analýzy bol zistený v množstve 0,018 mg/kg, boli dňa 19. 3. 2014 zaslané Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, od Novofruct SK s.r.o. nasledovné podklady: oznámenie o výsledkoch rozboru, protokol o odbere vzorky maďarskými kontrolnými orgánmi dňa 5. 3. 2014 (na žiadosť výrobcu za prítomnosti Novofruct SK s.r.o.) a laboratórny protokol č. 20540/2014.

Podľa predmetného laboratórneho protokolu č. 20540/2014, ktoré urobilo Eurofins Bel/Novamann s.r.o., Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 329 209, pričom testovaný bol výrobok: OVKO „Apple with blueberry, 1st. sealed control sample“, dátum minimálnej trvanlivosti: 12.03.2015, č. šarže: L:I, od výrobcu Novofruct SK s.r.o. sú výsledky pre analyzované rezíduá pesticídov v predmetnom výrobku vyhovujúce a to aj pre spomínaný etofenprox. Nameraná hodnota etofenprox/ < 0,01 mg/kg akreditovanou metódou,  použitím LC-MS/MS je špecifická a dostatočne citlivá detekcia. Z uvedeného vyplýva, že výrobok vyhovuje legislatívnym požiadavkám

Na základe vyššie uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch dňa 24. 3. 2014 podľa § 19 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z. z o potravinách v platnom znení zrušil opatrenie o stiahnutí predmetného výrobku z trhu, na základe preukázania jeho zdravotnej neškodnosti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň oficiálne požiadal Európsku Komisiu – Health & Consumers Directorate – General o zrušenie tejto notifikácie Maďarska v Rýchlom výstražnom systéme pre potraviny a krmivá, nakoľko po preštudovaní laboratórneho protokolu z Maďarska bolo skonštatované, že maďarské laboratórium pri vyhodnocovaní nameraných výsledkov neuplatnilo 50 % rozšírenú neistotu merania, a teda nepostupovalo v zmysle usmernení EK uvádzaných v dokumente SANCO/12571/2013. Ak by bol dodržaný postup uvádzaný v tomto dokumente, výsledok by zodpovedal platnému MRL 0,01 mg/kg podľa platnej legislatívy (smernica 2006/125/ES).prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky