Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2013 Tlačiť E-mail

chripkaV 50. kalendárnom týždni bolo hlásených 53 293 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1729,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom prišlo k nárastu chorobnosti o 8,0 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 5 385,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 144 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (593). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (299) a pneumónie (252).

Ochorenia hlásilo 63 % lekárov pre deti a dorast a 53 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni hlásených 5 407 ochorení (chorobnosť 175,4/100 000), čo predstavuje 10,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom a v  Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (568,7/100 000).

V 50. kalendárnom týždni bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 24  materských školách (12 v Košickom kraji, päť v  Prešovskom kraji, dve v Žilinskom a v Nitrianskom kraji, jedna v Banskobystrickom, v Trnavskom a v Trenčianskom kraji) a v 10 základných školách (päť v Prešovskom kraji a jedna v Trenčianskom, v Nitrianskom, v Žilinskom, v  Banskobystrickom a v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni vyšetrených 44 nasopharyngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách dvojíc sér sa v dvoch prípadoch potvrdil adenovírus. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 409 vzoriek biologického materiálu (183 nazofaryngeálnych výterov a 226 dvojíc sér), z ktorých bol v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v deviatich prípadoch RS vírus a v deviatich prípadoch potvrdený adenovírus (graf 3).

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.orgwww.ecdc.europa.eu.Tabuľka:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2013

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014
 

V 50. kalendárnom týždni nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených sedem prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické

agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky