Stanovisko spracúvaniu mäsa z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania Reakcia ÚVZ SR na tvrdenia Únie hydinárov Slovenska Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 18 November 2013 07:52

Úrad verejného zdravotníctva a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu v sieti zariadení spoločného stravovania v SR v súlade s požiadavkami potravinového práva v Slovenskej republike. 

Pri kontrole dávajú okrem iného dôraz na vysledovateľnosť a zdravotnú bezpečnosť surovín a potravín, ktoré sa v týchto zariadeniach spracúvajú do hotových pokrmov. Všetky potraviny  rastlinného aj živočíšneho pôvodu, to zn. aj mäso musia byť známeho pôvodu od oficiálnych dodávateľov. Zo surovín, potravín a hotových pokrmov sa priebežne odoberajú vzorky na laboratórne vyšetrenie za účelom overenia ich zdravotnej neškodnosti. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek legislatívy sú okamžite prijaté opatrenia. Tým je vylúčená možnosť spracúvania surovín a potravín, ktoré by predstavovali riziko pre zdravie obyvateľov Slovenskej republiky.

 

Pokiaľ ide o mäso od domácich výrobcov alebo  z dovozu  z členských krajín alebo z 3. krajín (napr. aj z Brazílie), kontrolu na trhu v obchodnej sieti, hypermarketoch, skladoch ako aj hraničné kontroly vykonávajú výhradne orgány veterinárnej a potravinovej správy. Z tohto dôvodu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a orgány veterinárnej a potravinovej správy oprávnené kontrolovať čo povolia umiestniť  na trh (napr.  do veľkoskladov, pre spracovateľov mäsa, do hypermarketov ). Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania nakupujú potraviny, ktoré sú oficiálne ponúkané na trhu  uvedenou cestou. Z uvedeného dôvodu nie opodstatnené presúvať zodpovednosť za povolenie umiestňovania na trh mäsa, mäsových výrobkov ako aj rastlinných výrobkov v Slovenskej republike na orgány verejného zdravotníctva.
 

Pokiaľ ide o zabezpečenie dohľadu nad zariadeniami spoločného stravovania, konkrétne o počet kontrol v zariadeniach spoločného stravovania vykonaných orgánmi verejného zdravotníctva, orgány verejného zdravotníctva (regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike) celkovo vykonali (t.j. kontroly zamerané na všetky požiadavky legislatívy vzťahujúce sa na zariadenia spoločného stravovania, nielen na vysledovateľnosť a zdravotnú bezpečnosť mäsa):

- v roku 2009 spolu 25 555 kontrol v 15 100 zariadeniach, pričom nedostatky (nezhody so súčasne platnými právnymi predpismi) sa zistili v 4 338 kontrolovaných prevádzkach,

- v roku 2010 spolu 20 661 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania, pri ktorých skontrolovali 11 746 zariadení. Pri kontrolách zistili nedostatky v 2 931 zariadeniach,

- v roku 2011 spolu 29 856 kontrol v 15 159 zariadeniach, pričom nezhody sa zistili v 4 100 kontrolovaných prevádzkach,

- v roku 2012 42 440 kontrol v 20 156 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach, pričom nezhody sa zistili v 3 901 kontrolovaných prevádzkach,

- v roku 2013 (doteraz) 31 329 kontrol v 14 545 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach, pričom nezhody sa zistili v 3 274 kontrolovaných prevádzkach
 

Z uvedeného vyplýva, že orgány verejného zdravotníctva vykonali či už v rámci plnenia viacročného plánu úradnej kontroly alebo v rámci mimoriadnych kontrol a kontrol na základe podnetov tisíce kontrol, teda si plnia svoju úlohu ustanovenú legislatívou. Audit FVO (auditor na úrovni EU zodpovedný za výkon auditov orgánov vykonávajúcich úradnú kontrolu) v Slovenskej republike zameraný na systém úradnej kontroly a jeho efektivitu potvrdil, že výkon úradnej kontroly v SR, vrátane úradnej kontroly vykonávanej regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva pod vedením Úradu verejného zdravotníctva SR je efektívny.
 

ÚVZ SR obdržal informácie o distribúcii výrobku  "mrazené solené filety z kuracích pŕs z Brazílie", dátum min. trvanl.: 13/01/2015, výrobca: Seara Alimentos S.A. - AP-N°: SIF 2485 (Brazil) do 9 zariadení spoločného stravovania (z toho 1 školská jedáleň) z národného kontaktného bodu pre Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) v Slovenskej republike - zistenia RVPS Bratislava.  Dňa 14. 11. 2013 boli ÚVZ SR zaslané z národného kontaktného bodu pre RASFF v Slovenskej republike zistenia RVPS Prievidza o ďalšej distribúcii predmetného škodlivého výrobku do 9 zariadení spoločného stravovania v Slovenskej republike z prevádzky podliehajúcej ich kontrole. Tieto zistenia boli odstúpené miestne príslušným RÚVZ v SR za účelom vykonania kontrol a overenie, príp. zabezpečenie stiahnutia z trhu predmetného škodlivého výrobku. Príslušné RÚVZ v súčasnosti vykonávajú kontroly a postupujú štandardným postupom predpísaným v prípade šetrení hlásenia RASFF