Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020 Tlačiť E-mail
Streda, 17 Júl 2013 08:28

viedenska_deklaracia

 

Dňa 4. a 5. 7. 2013 sa vo Viedni pod záštitou  Svetovej zdravotníckej organizácie  - Regionálneho výboru WHO pre Európu, uskutočnila ministerská konferencia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020. Konferencie sa zúčastnilo 46 členských krajín, zástupcovia Európskej komisie, medzinárodných organizácií a vedeckých a univerzitných zastúpení. Hlavným cieľom konferencie bolo pripravenie Viedenskej deklarácie pre jej politické odsúhlasenie, ktoré sa uskutoční v septembri v Turecku.

Viedenská deklarácia vychádza z kontextu Zdravie 2020 ako odozva na  rastúcu záťaž spoločnosti neprenosnými chronickými ochoreniami (ďalej „NCD“), ako sú obezita, kardiovaskulárne choroby, diabetes a niektoré nádorové ochorenia a zároveň predstavuje potvrdenie záväzku členských krajín zaoberať sa rizikovými faktormi súvisiacimi s výživou, tabakom, alkoholom a fyzickou inaktivitou. Potvrdzuje postoj prijatý v Spoločnej medzinárodnej deklarácii k prevencii a kontrole NCD z r. 2011, WHO Akčnom pláne pre prevenciu a kontrolu NCD na r. 2013 – 2020, ktorý bol prijatý na 8. konferencii v Helsinkách ako aj Európskej charte boja proti obezite.

Viedenská deklarácia sa zameriava na dosiahnutie:

-   zníženia predčasnej úmrtnosti o 25% s následkom na NCD a so zameraním sa na akcie:

  • podporujúce dobrú výživu

  • multisektorálny prístup

  • kapacitu zdravotných systémov

  • vedecky podložené metódy

  • integráciu národných systémov

-   vytvorenia prostredia pre zdravé potraviny a nápoje a podporenie fyzickej aktivity pre všetky skupiny populácie

-   zníženia marketingového tlaku na deti – v oblasti potravín s vysokou energetickou hodnotou, trans –MK, voľnými cukrami a soľou

-   v národnom kontexte na využívanie ekonomickej podpory a iniciatív zdravého jedenia

-   reorientácie a posinenia medzisektorovej spolupráce(zdravšia voľba stravy v školách, nemocniciach na pracoviskách).

Viedenská deklarácia sa zameriava na dosiahnutie zníženia príjmu hlavných rizikových faktorov výživy a zdravia, ako sú príjem  kuchynskej soli, trans  - mastných kyselín, nasýtených tukov a voľných cukrov prostredníctvom potravy a jedál.

V tejto súvislosti bol počas dvoch dní konferencie kladený dôraz na zohrávanie väčšej úlohy v oblasti zlepšenia výživy zo strany potravinárskeho priemyslu prostredníctvom zmeny zloženia potravín, označovania a reklamy, na význam legislatívnych opatrení na zníženie uvedených rizikových faktorov výživy, na podporu vzdelávania jednotlivcov i populácie v oblasti zdravej výživy, na podporu zabezpečenia zdravej výživy aj pre nižšie socio – ekonomické skupiny populácie, v boji proti detskej obezite na zameranie sa na opatrenia proti marketingu a reklame potravín pre deti atď. 

Slovenskú republika zastupovala na viedenskej konferencii MUDr. Iveta Trusková, PhD., štatutárna zástupkyňa hlavného hygienika SR.

 

Na záver konferencie vyjadrili všetky členské krajiny európskeho regiónu WHO podporu a súhlas s Viedenskou deklaráciou. Politické odsúhlasenie  Viedenskej deklarácie sa uskutoční v septembri t.r. v Turecku.

tembri t.r. v Turecku.