ÚVZ SR na rokovaní k problematike pripravenosti krajín na udalosti verejného zdravia Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Marec 2013 14:54

V dňoch 25. – 27. februára 2013 sa v Luxemburgu konalo spoločné rokovanie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom EWRS – IHR míting, ktorého sa v zastúpení SR zúčastnila PhDr. Alexandra Žampachová z odboru epidemiológie ÚVZ SR. Rokovanie sa konalo za účasti viac ako 100 účastníkov z 50 krajín sveta a program podujatia bol venovaný dvom významným témam: EWRS - systém rýchleho varovania a odpovede, implementácia IHR - Medzinárodné zdravotné predpisy WHO. Náplňou EWRS časti mítingu boli informácie o štandardných definíciách ochorení, cezhraničných ohrozeniach a problémoch z oblasti epidemiológie prenosných ochorení, ktoré boli do systému rýchleho varovania najčastejšie hlásené (napr. pandemická chrípka, črevné nákazy a iné). Prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede (EWRS) sú krajiny Európy, vrátane SR, okamžite informované o vzniku mimoriadnych epidemiologických situácií v európskych krajinách. V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie sú prijímané príslušné protiepidemické opatrenia, ktoré závisia od jej charakteru.

Na rokovaní bol predstavený projekt GHSAR - EAR – projekt včasného varovania a odpovede na celosvetovej úrovni. Tento projekt má význam v tom, že sa pokúša zosumarizovať informácie o ohrozeniach z viacerých svetadielov, čiže nielen z Európy, ale napr. aj z krajín Ázie, Afriky. Na záver EWRS mítingu informovali odborníci z vybraných krajín (Holandska, Veľkej Británie, Portugalska, Grécka, Španielska) o postupoch riešenia ohrození zdravia populácie vplyvom výskytu vybraných problémov, napr. novel coronavírusu, horúčky Dengue a iných.

V dňoch 26. a 27. februára 2013 bolo zahájené rokovanie k implementácii IHR – Medzinárodných zdravotných predpisov WHO. Bolo venované detailnej analýze procesu implementácie IHR na všetkých úrovniach, ktorých sa implementácia dotýka. Základnými zložkami implementácie v krajine sú legislatíva, zabezpečenie koordinácie opatrení v rámci pripravenosti a odpovede, komunikácia rizika a zabezpečenie dôslednej laboratórnej diagnostiky ochorení. Dôležitú úlohu v implementácii IHR zohrávajú IHR kontaktné body nominované za jednotlivé krajiny. Úrad verejného zdravotníctva SR je kontaktným miestom pre SR. Záver mítingu IHR bol venovaný zosumarizovaniu všetkých dôležitých odborných poznatkov expertov z hľadiska implementácie IHR.