Zmeny správnych poplatkov – odbor preventívneho pracovného lekárstva Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Október 2012 08:27

 Podľa zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. októbra 2012 mení výška výberu správnych poplatkov nasledovne:

 

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 500 eur
Zmena oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 100 eur
Vydanie duplikátu oprávnenia a duplikátu  zmeny oprávnenia 20 eur

 

Pracovná zdravotná služba

Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby 500 eur
Zmena oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby 100 eur
Vydanie duplikátu oprávnenia a duplikátu zmeny oprávnenia 20 eur

 

Povolenie na  zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi

Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi

500 eur

 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 podľa § 19ga:

 Ak bol podaný podnet na úkon alebo konanie do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.

 


Zmena platby správnych poplatkov

 


Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Aktualizované: 1.10.2012