Správa z tlačovej besedy pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 01 Október 2012 13:37

Dňa 1. 10. 2012 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačovú besedu pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí. Tlačovú besedu otvorila Mgr. Lenka Skalická, hovorkyňa ÚVZ SR, na ktorú nadviazala úvodným slovom p. MUDr. Iveta Trusková, PhD. – zástupkyňa hlavného hygienika SR, ktorá informovala prítomných o aktivitách regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, ktoré realizujú počas celého roka priebežne rôzne činnosti zamerané na zlepšenie zdravia, predlžovanie života a zlepšenie kvality života celej populácie a to pomocou podpory zdravia, prevencie chorôb a rôznych foriem zdravotných intervencií.

V krátkosti oboznámila prítomných, že dňa 1. októbra (kedy je Medzinárodný deň starších ľudí) prebieha „Deň otvorených dverí“ na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v Poradenských centrách na ochranu a podporu zdravia, v rámci snahy o zlepšovanie kvality miesta a uplatnenia sa seniorov v spoločnosti. Zámerom aktivít RÚVZ, ktoré budú v kontexte „Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012“ realizované počas celého mesiaca október, je zvýšenie povedomia v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s vyšším vekom, zvýšenie kvality života starších, ich zdravotného uvedomenia, tiež načrtnúť možné riešenia zdravotných problémov u seniorov a podporu zdravia starších ľudí.

Tlačovej besedy sa zúčastnil aj p. Ing. Ján Lipiansky, PhD. – predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorý oboznámil prítomných o riešení zdravotnej starostlivosti seniorov. P. Ing. Alžbeta Veselá – tajomníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti informavala prítomných o alzheimerovej chorobe ako takej, o štatistických prognózach výskytu demencie vo svete, taktiež na Slovensku a o konkrétnych krokoch, ktoré je (dôležité) potrebné realizovať v súvislosti s touto chorobou.  Na záver tlačovú besedu uzavrela hovorkyňa ÚVZ SR Mgr. Lenka Skalická.

 

 

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovej besede si môžete pozrieť tu:
 

1.      Úvodné slovo

-   MUDr. Iveta Trusková, PhD. – zástupkyňa hlavného hygienika SR
 

2.      „Riešenie zdravotnej starostlivosti seniorov“

-   Ing. Ján Lipiansky, PhD. – predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku
 

3.      „Seniori terčom Alzheimerovej choroby“

-   Ing. Alžbeta Veselá - tajomníčka  Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
 

4.      Záver a diskusia