Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia Tlačiť E-mail

Centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike vedie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 

POŠTOVÁ ADRESA:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Centrálny register dávok pracovníkov

so zdrojmi žiarenia

Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45

826 45  Bratislava

 

Centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia eviduje dávky pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, externých pracovníkov a pracovníkov vykonávajúcich činnosti so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením.

 

Oznamovacia povinnosť do „Centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia“ sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov zdrojov žiarenia, ktorí zamestnávajú pracovníkov so zdrojmi žiarenia, ktorí sú monitorovaní pomocou osobných dozimetrov, na externých dodávateľov služieb, na dozimetrické služby, ktoré vyhodnocujú osobné dozimetre a na zamestnávateľov, ktorých zamestnanci sú počas pracovnej činnosti ožiarení vo zvýšenej miere prírodným ionizujúcim žiarením.

 

 

Oznamovacia povinnosť do centrálneho registra DÁVOK

(§50 vyhl. MZ SR č. 545/2007 Z.z.)

 

1)   Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu alebo činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany oznamujú do centrálneho registra dávok v rozsahu stanovenom Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

a)   osobné údaje pracovníkov kategórie A a ich pracovné zaradenie do jedného mesiaca od nástupu pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do zamestnania a každú zmenu týchto údajov do jedného mesiaca,

b)   efektívne dávky väčšie ako 20 mSv alebo ekvivalentné dávky väčšie ako 150 mSv bezodkladne po ich zistení,

c)   zoznam a osobné údaje monitorovaných pracovníkov kategórie A, ich pracovné zaradenie, evidenčné čísla pridelených osobných dozimetrov a výsledky meraní osobných dávok pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka,

d)   zoznam monitorovaných pracovníkov kategórie A, ich pracovné zaradenie, evidenčné čísla pridelených osobných radiačných preukazov a výsledky meraní osobných dávok pracovníkov, ktorí boli vyslaní na prácu v zahraničí  a efektívne dávky pracovníkov za kalendárny rok najneskôr do troch mesiacov po ich ukončení práce v zahraničí.

K oznámeniu doložiť kópiu potvrdenia o veľkosti ožiarenia za celé obdobie vykonávania prác v zahraničí od oprávnenej zahraničnej organizácie.

 

2)   Externý dodávateľ služieb, ktorý zamestnáva externých pracovníkov, oznamuje do centrálneho registra dávok:

a)   osobné údaje externých pracovníkov a druh vykonávania pracovnej činnosti so zdrojmi žiarenia do jedného mesiaca od začatia vykonávania prác v kontrolovanom pásme iného držiteľa povolenia,

b)   zoznam monitorovaných externých pracovníkov, ich pracovné zaradenie, evidenčné čísla pridelených osobných radiačných preukazov a výsledky meraní osobných dávok externých pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka,

c)   zoznam monitorovaných externých pracovníkov, ktorí boli vyslaní na prácu v zahraničí, ich pracovné zaradenie, evidenčné čísla pridelených osobných radiačných preukazov a výsledky meraní osobných dávok pracovníkov a efektívne dávky pracovníkov za každý kalendárny rok najneskôr do troch mesiacov po ich ukončení práce v zahraničí.

 

3)   Držiteľ povolenia na poskytovanie služieb osobnej dozimetrie oznamuje do centrálneho registra dávok v elektronickej forme a v rozsahu a spôsobom stanovenom centrálnym registrom dávok

a)   identifikačné osobné údaje o monitorovaných pracovníkoch, počet pridelených dozimetrov a ich evidenčné čísla,

b)   výsledky meraní za každé sledované obdobie do dvoch mesiacov po skončení monitorovacieho obdobia s výnimkou efektívnych dávok väčších ako 20 mSv a ekvivalentných dávok väčších ako 150 mSv z vonkajšieho ožiarenia alebo efektívnych dávok väčších ako 6 mSv a ekvivalentných dávok väčších ako 15 mSv z vnútorného ožiarenia, ktoré oznamuje bezodkladne po ich zistení,

c)   výsledky meraní osobných dávok pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka,

d)   efektívnu dávku pracovníkov z vonkajšieho ožiarenia v kalendárnom roku,

e)   úväzok efektívnej dávky pracovníkov z vnútorného ožiarenia v kalendárnom roku sledovaných pracovníkov,

f)    celkovú efektívnu dávku pracovníkov v kalendárnom roku,

g)   ekvivalentnú dávku v koži a na očnú šošovku v kalendárnom roku,

h)   ekvivalentnú dávku na ruky v kalendárnom roku u pracovníkov, ktorí mali pridelené samostatné osobné dozimetre na monitorovanie veľkosti ožiarenia rúk,

i)    dátum začatia alebo ukončenia monitorovania pracovníkov v priebehu kalendárneho roku,

j)    výsledky merania veľkosti ožiarenia pracovníkov pri radiačnej nehode a radiačnej havárii a pri výnimočnom ožiarení ihneď po vyhodnotení osobných dozimetrov pracovníkov.

 

4)   Zamestnávateľ pracovníkov,  ktorí pracujú na pracoviskách so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, oznamuje do centrálneho registra dávok zoznam monitorovaných osôb, ich pracovné zaradenie, evidenčné čísla pridelených osobných dozimetrov a výsledky meraní, alebo výsledky hodnotenia veľkosti osobných dávok zamestnancov, súhrnne raz za predchádzajúci kalendárny rok do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka; efektívne dávky zamestnancov väčšie ako 20 mSv bezodkladne po ich zistení.


Rozsah oznamovaných údajov do centrálneho registra dávok

(§50 vyhl. MZ SR č. 545/2012 Z.z.)


Údaje o veľkosti ožiarenia pracovníkov so zdrojmi žiarenia musia obsahovať

a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko a pracovné zaradenie pracovníka so zdrojmi žiarenia kategórie A,

b)    dĺžku sledovaného monitorovacieho obdobia,

c)    dátum začatia a skončenia prác so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

d)    počet pridelených dozimetrov a ich evidenčné čísla,

e)    výsledky meraní osobných dávok za každé sledované monitorovacie obdobie,

f)     efektívnu dávku z vonkajšieho ožiarenia, úväzok efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia a celkovú efektívnu dávku v kalendárnom roku,

g)    údaje o veľkosti ožiarenia pri radiačnej nehode a radiačnej havárii,

h)    údaje o výnimočnom ožiarení.


HláseniA o veľkosti ožiarenia pracovníkov si môžete stiahnuť tu:

1.  Hlásenie osobných údajov monitorovaných pracovníkov (.RTF)

Hlásenie osobných údajov monitorovaných pracovníkov (.PDF)
 

2.  Hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov za jedno monitorovacie obdobie (.RTF)

Hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov za jedno monitorovacie obdobie (.PDF)
 

3.  Ročné hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov (.RTF)

Ročné hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov (.PDF)Vyplnené hlásenia o veľkosti ožiarenia pracovníkov pošlite prosím na adresu ÚVZ SR
(uvedenú vyššie), alebo Emailom na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.! UPOZORNENIE

Zamestnávateľ je povinný archivovať a uchovávať výsledky osobného monitorovania zamestnancov do času, v ktorom pracovník dosiahne, alebo by dosiahol 75 rokov veku, najmenej však 30 rokov od skončenia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.