Programove vyhlasenie vlady SR na useku verejneho zdravotnictva na roky 2010-2014

Programove vyhlasenie vlady SR na useku verejneho zdravotnictva na roky 2010-2014 (pdf)