Programy a projekty odboru objektivizácie faktorov životných podmienok Tlačiť E-mail

Číslo úlohy

Názov úlohy

Pracovisko OOFŽP, ktoré sa podieľa na plnení úlohy

7.1

Cyanobaktérie

NRC pre ekotoxikológiu

NRC pre hydrobiológiu

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

Špecializované laboratórium HPLC

Špecializované laboratórium chémie vôd

7.2

Legionely a améby v zdravotníckych zariadeniach, nebytových   budovách a v oddychových zónach

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

NRC pre hydrobiológiu

7.3

Materské mlieko

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

Špecializované laboratóriá chémie potravín, AAS, GC

7.4

Reziduá pesticídov v potravinách pre dojčenskú a detskú výživu

NRC pre rezíduá pesticídov

Špecializované laboratóriá GC a HPLC

7.5

Identifikácia a typizácia patogénnych mikroorganizmov metódu polymerázovej reťazovej reakcie

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

7.6

Stanovenie olova v krvi exponovaných pracovníkov

NRC pre expozičné testy xenobiotík, Špecializované laboratórium AAS

7.7

Objektivizácia účinkov zdrojov optického žiarenia v pracovnom a životnom prostredí

NRC pre neionizujúce žiarenie

7.8

Monitoring výskytu enterovírusov vo vodách určených na kúpanie

NRC pre ekotoxikológiu

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

NRC pre hydrobiológiu

7.9

Vedľajšie produkty dezinfekcie a kvality pitnej vody

NRC pre ekotoxikológiu

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

NRC pre hydrobiológiu

7.10

Peľová informačná služba – Monitoring biologických alergénov v ovzduší

NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie

7.14

Monitoring celkového organického uhlíka v prírodných a umelých kúpaliskách

Špecializované laboratórium chémie vôdMedzinárodné projekty


Medzinárodný projekt COST ES 1105 (CYANOCOST) Sinicové vodné kvety a ich toxíny vo vodách - výskyt, vplyv na zdravie a opatrenia.

Medzinárodný projekt CYANOCOST bol v septembri 2016 ukončený záverečnou konferenciou v Amsterdame. Na konferencii boli prezentované celkové výsledky projektu, zhrnuté najnovšie poznatky a identifikované medzery v znalostiach o cyanobaktériách. Aj po ukončení projektu bude naďalej pokračovať spolupráca odborníkov zaoberajúcich sa cyanobaktériami a ich toxínmi s cieľom šíriť informácie a výsledky o nich čo najväčšiemu okruhu ľudí. Hlavnými nástrojmi komunikácie budú internetové stránky a bulletiny s informáciami o výsledkoch výskumu cyanobaktérií odborníkov z celého sveta. V súčasnosti sa hľadajú ďalšie možnosti financovania aktivít vychádzajúcich z projektu CYANOCOST.

 

Medzinárodný projekt Európskej Komisie PROMISE – Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (č. FP7-KBBE-2010-4)

Koordinátor: Veterinaermedizinische Universitaet Wien (VUW, Rakúsko).

Trvanie: 1.1.2012 – 31.12.2014, projekt ukončený, následné správy a aktivity 2015 a 2016

Zameranie projektu:  posilnenie spolupráce medzi starými, novými členskými štátmi a prístupovými krajinami Európskej únie vo výskume týkajúcom sa potravinovej bezpečnosti, spolupráca pri výmene odborných vedomostí prostredníctvom výmenných stáží a spoločných akcií zameraných na šírenie výsledkov projektu medzi odbornú  a laickú verejnosť.


viac http://www.promise-net.eu/