Podrobnosti posudku o riziku a návrhu na zaradenie prác do kategórie rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia Tlačiť E-mail
Piatok, 05 November 2010 09:15

Údaje o faktoroch práce a pracovného prostredia pre každú profesiu alebo činnosť (pre ionizujúce žiarenie požiadavky nie sú stanovené v právnom predpise)

 

-    názov profesie alebo činnosti,

-    posúdenie rizika,

-    popis (charakteristika) práce, podmienky práce, spôsob výkonu práce, obsluha zdrojov žiarenia,

-    expozícia faktormi práce a pracovného prostredia

  • ionizujúce žiarenie,

-     charakteristiky a vlastnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia, obalov rádioaktívnych žiaričov, tienení, OOPP (dostupnosť, účinnosť), ochranných pomôcok a zariadení, rádioaktívnych odpadov,

-     relevantné expozičné cesty (vonkajšie ožiarenie, povrchová kontaminácia tela, vnútorná kontaminácia),

-     radiačné parametre na pracovisku, druhy žiarenia, energia žiarenia, príkony dávky, rádioaktívna kontaminácia ovzdušia a povrchov, hlavné rádionuklidy,

-     popis kontrolovaných pásiem, sledovaných pásiem a pásiem s obmedzeným prístupom,

-     časová stabilita (premenlivosť) radiačných parametrov, priestorové rozloženie,

-     doba strávená na pracovisku v rôznych úrovniach rizika (časová snímka - dĺžka expozície ionizujúcim žiarením a údaje o veľkosti dávkových príkonov a dávok na pracovisku, predpokladanú frekvenciu vykonávania činností, pri ktorých budú pracovníci ožiarení),

-     systém monitorovania pracoviska a možnosti monitorovacích systémov vo vzťahu k rizikám,

-     kategorizácia pracovníkov,

-     individuálne osobné dávky pracovníka pri rovnakej práci v minulosti, prípadne individuálne dávky pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú alebo podobnú prácu (prípadne dávky v rovnakej funkcii za posledné roky),

-     technické a stavebné opatrenia na zníženie expozície a ich účinnosť,

-     výskyt chorôb z povolania na pracovisku,

-     vykonané a plánované dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia,

-     výskyt predvídateľných odchýlok (ktoré s určitou pravdepodobnosťou môžu nastať pri normálnej práci) a zhodnotenie expozície pri takýchto situáciách,

  • iné faktory  práce a pracovného prostredia,

  • celkové zhodnotenie expozície a neistôt,

-    návrh zaradenia zamestnancov do kategórie prác

 

Údaje o opatreniach na zníženie rizika

 

-    všeobecné opatrenia

-     opatrenia na zníženie dávkových príkonov, kontaminácie ovzdušia a povrchov na pracovisku,

-     opatrenia na zníženie externého a vnútorného ožiarenia pracovníkov - ochranné pomôcky a zariadenia, OOPP

-     režim práce a odpočinku,

-     organizácia práce,

-     monitorovanie situácie,

-    špeciálne opatrenia, pre vybrané práce (profesie), ak sú potrebné,

-    plánované alebo navrhnuté opatrenia.

 

Odbor ochrany zdravia pred žiarením ÚVZ SR

Aktualizované: 3.11.2010