Životné prostredie

V životnom prostredí, ktoré obklopuje každého z nás, sa nachádza veľa rozličných faktorov, ktoré môžu priaznivo či nepriaznivo vplývať na naše zdravie. Aby sme mohli ochoreniam spôsobeným škodlivými faktormi predchádzať, je dôležité vedieť o rizikách, ktoré sa v životnom prostredí vyskytujú.  Na týchto stránkach nájdete mnoho užitočných informácií a článkov k aktuálnym témam súvisiacim s problematikou životného prostredia a zdravia.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR sa, s ohľadom na neustálu potrebu prehlbovania poznatkov a vedomostí o škodlivých faktoroch prostredia, plánovania preventívnych opatrení a aktivít na znižovanie nežiadúcich environmentálnych vplyvov ako aj zlepšenie informovania verejnosti, zapája do riešenia mnohých národných a medzinárodných programov a projektov z environmentálnej oblasti. Viac sa o nich dozviete po kliknutí na tému "Programy a projekty".Koordinácia aktivít na podporu ľudského biomonitoringu v Európe PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 Október 2010 13:41

Obrazok c.1Je všeobecne známe, že zdravotné ohľady boli za posledných 30 rokov významnou hnacou silou pri tvorbe legislatívneho rámca ochrany životného prostredia. Ľudský biomonitoring (HBM) je významným  nástrojom s veľkým potenciálom na získanie reprezentatívnych údajov o skutočnom vystavení ľudí znečisťujúcim látkam zo životného prostredia a možných účinkoch týchto znečisťujúcich látok na zdravie. Európska únia vyvinula značné úsilie na jeho podporu. Relevantné inštitúcie v jednotlivých členských štátoch úzko spolupracujú, a to s cieľom koordinovať európsky prístup k tejto otázke a vytvoriť potrebnú základňu pre ľudský biomonitoring.

Obrazok c.2Projektmi, ktoré sa túto výzvu snažia vyriešiť sú v súčasnosti COPHES a DEMOCOPHES.  Ich výsledkom by mal byť funkčný rámec, ktorý umožní zber porovnateľných údajov z biomonitoringu v celej Európe. Spoločné pilotné testovanie ľudského biomonitoringu prebehne v členských krajinách v roku 2011 na dvojiciach matka – dieťa, a to v prostredí v závislosti od stupňa urbanizácie (veľké mestá verzus vidiek). Sledovať sa budú základné vybrané látky (metylortuť, kadmium, ftaláty a kotitín). Údaje z biomonotoringu budú prepojené s informáciami o stave životného prostredia a zdravotnom stave obyvateľstva.

Ľudský biomonitoring predstavuje dôležitý nástroj podporujúci tvorbu politiky v oblasti životného prostredia a zdravia. Dovoľuje spoľahlivejšie kvantifikovanie expozície bežnej európskej populácie existujúcim a novo objavujúcim látkam znečisťujúcich prostredie. V každom štáte, ktorý sa uvedených projektov zúčastní bude pripravený vzdelávací program. Zároveň široká komunikačná stratégia bude zameraná nielen na vedeckú komunitu a jednotlivých účastníkov štúdie, ale aj na politických činiteľov, zainteresované osoby, investorov a širokú verejnosť.Riadenie týchto aktivít na národnej úrovni v SR zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.                                                                                                             

Project website: http://www.eu-hbm.info

Ďalšie informácie: Mgr. Milada Eštóková, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Utorok, 04 Júl 2017 11:40
 
COPHES / DEMOCOPHES PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 Október 2010 10:19
1 2 3 4


Náš organizmus je v životnom prostredí denne vystavený mnohým prírodným alebo syntetickým chemickým látkam so škodlivým účinkom na zdravie. Jedným z významných nástrojov umožňujúcim získať reprezentatívne údaje o expozícii človeka týmto škodlivinám je aj ľudský biomonitoring (HBM). 

 

Cieľom projektov COPHES a DEMOCOPHES bola príprava a praktické overenie uskutočniteľnosti hodnotenia expozície metodikou jednotnou pre všetky európske krajiny. Vybrané členské krajiny postupovali na rovnakom princípe. Vďaka tomu sa projekt osvedčil  ako vhodný  a významný nástroj na získanie údajov o expozícii ľudí škodlivinám zo životného prostredia.
Výsledkom projektov bolo zavedenie spoločného rámca pre ľudský biomonitoring ako nástroja podporujúceho tvorbu politiky v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia založenej na dôkazoch.


V Slovenskej republike bol koordinátorom štúdie Úrad verejného zdravotníctva SR s podporou Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spoločné pilotné testovanie ľudského biomonitoringu sa uskutočnilo v členských krajinách v roku 2011. 

 

Všeobecné informácie o projektochRealizácia projektu DEMOCOPHES v Slovenskej republike
 

Projekt prebiehal v rokoch 2010 – 2012. Bol zameraný na zmeraní úrovní kadmia, ortuti, ftalátov a kotinínu vo vybranej populácii. Cieľovou skupinou boli deti vo veku 6 až 11 rokov a ich biologické alebo nevlastné matky do 45 rokov. Analyzovali sa tri lokality na Slovensku: Bratislava, ktorá reprezentovala mestské prostredie, a Slovenská Ľupča s Brusnom, ktoré prezentovali vidiek.obr1


ideaPrečo sme sa zamerali na tieto chemické látky?

Tieto chemické látky boli vybrané preto, že je dôležité vedieť, ako veľmi sme týmto chemickým látkam vystavení v našom každodennom živote. Získané informácie nám môžu pomôcť pochopiť zákonitosti expozície (vystavenia voči týmto látkam) a kde je potreba expozíciu zredukovať.

Nikotín sa pri vdychovaní cigaretového dymu premieňa v organizme na kotinín. Úrovne hladiny kotinínu v moči sú ukazovateľom toho ako veľmi bol niekto vystavený cigaretovému dymu.

Ortuť je prírodný kov používaný v malých množstvách v zubných výplniach, energeticky úsporných žiarivkách a v minulosti aj v teplomeroch na domáce použitie. Ortuť je zároveň znečisťujúca látka zistená v morských živočíchoch.

Kadmium je tiež prirodzene sa vyskytujúci kov, používa sa v batériách a v určitých farbách. Kadmium možno nájsť ako kontaminant v niektorých mäkkýšoch a v cigaretovom dyme.

Ftaláty sú skupinou látok široko používaných pri výrobe plastov. Pre ich rozsiahle použitie sme preto vystavení mnohým ftalátom.
 

 

Prezentácia projektu DEMOCOPHES verejnostiobr2


Výsledky realizácie projektu na Slovensku

Posledná úprava Piatok, 30 Máj 2014 10:17
 
 
PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 29 Január 2010 14:22
Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR - Informácia o plnení národných cieľov
 
PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 01 Júl 2009 08:43
Nove ciele Protokolu o vode a zdraví