Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Piatok, 11 Marec 2016 14:12

V 10. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 53 039 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 836,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 103,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 378 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (739). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (375) a pneumónie (264).

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 49 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni hlásených 6 228 ochorení (chorobnosť 215,7/100 000), čo predstavuje 11,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 10,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 až 19 ročných (682/100 000).

Z dôvodu lokálnych epidémií bol v 10. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces spolu v 22 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bolo šesť materských škôl (štyri v Košickom kraji, jedna v Trnavskom kraji a jedna v Žilinskom kraji) a 16 základných škôl (sedem v Prešovskom kraji, štyri v Košickom kraji, dve v Trnavskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 57 nasopharyngeálnych výterov a 40 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 22 vzoriek, z toho:

- v šiestich prípadoch na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v štyroch prípadoch vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v šiestich prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v štyroch prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 268 vzoriek biologického materiálu (739 nasopharyngeálnych výterov a 529 dvojíc sér), z toho bolo 183 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 46 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- v 45 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v 19 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,
- v 47 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- v ôsmich prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v ôsmich prípadoch adenovírus,
- v troch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v troch prípadoch vírus parachrípky,
- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 10. kalendárnom týždni 2016 nebol v Slovenskej republike hlásený prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 31 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2016 14:21