Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 04 Marec 2016 15:02

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 54 679 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 874,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 136,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 572 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (832). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (417) a pneumónie (323).

Ochorenia hlásilo 62 % lekárov pre deti a dorast a 49 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom  kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni hlásených 7 008 ochorení (chorobnosť 240,2/100 000), čo predstavuje 12,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 15,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (700,8/100 000).

Z dôvodu početných lokálnych epidémií bol v 9. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces spolu v 23 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bolo zatvorených 9 materských škôl a to:

- štyri v Košickom kraji,  

- dve v Nitrianskom kraji,

- jedna v Trnavskom kraji,

- jedna v Žilinskom kraji,

- jedna v Prešovskom kraji.

Z 12 zatvorených základných škôl bolo sedem v Košickom kraji a päť v Prešovskom kraji. Vyučovanie bolo prerušené aj v dvoch stredných školách (jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 80 nasopharyngeálnych výterov a 19 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 34 vzoriek, z toho:

-       v 18 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-       v siedmich prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v piatich prípadoch vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,

-       v dvoch prípadoch na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v jednom prípade vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,

-       v jednom prípade na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 171 vzoriek biologického materiálu (682 nasopharyngeálnych výterov a 489 dvojíc sér), z toho bolo 161 vzoriek pozitívnych, z toho:

-       v 43 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v 42 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,

-       v 41 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,

-       v 13 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v štyroch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,

-       v ôsmich prípadoch adenovírus,

-       v troch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,  

-       v troch prípadoch vírus parachrípky,

-       v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2016


tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-   www.flunewseurope.org,

-   http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-   http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 9. kalendárnom týždni 2016 bolo v Slovenskej republike hlásených spolu šesť  prípadov SARI z toho jedno úmrtie. Tri prípady SARI boli hlásené z Trenčianskeho kraja, jeden z Prešovského kraja, jeden zo Žilinského kraja a jeden z Trnavského kraja (ktorý skončil úmrtím).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 31 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky