Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Piatok, 19 Február 2016 14:30

V 7. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 69 667 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 337,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 281,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 600 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (848). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (393) a pneumónie (359).

Ochorenia hlásilo 64 % lekárov pre deti a dorast a 51 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni hlásených 10 019 ochorení (chorobnosť 336,1/100 000), čo predstavuje 14,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o vzostup chorobnosti o 19,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 až 14 ročných (1 013,5/100 000).

Z dôvodu početných lokálnych epidémií bol v 7. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces spolu v 80 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bolo zatvorených 54 materských škôl a to:
- 16 v Trnavskom kraji,
- desať v Banskobystrickom kraji,
- desať v Nitrianskom kraji,
- deväť v Žilinskom kraji,
- šesť v Trenčianskom kraji,
- tri v Košickom kraji.

Z 25 zatvorených základných škôl bolo:
- osem v Nitrianskom kraji,
- päť v Banskobystrickom kraji,
- štyri v Trnavskom kraji,
- štyri v Trenčianskom kraji,
- štyri v Žilinskom kraji.

Vyučovanie bolo prerušené aj v jednej strednej škole v Trenčianskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 70 nasopharyngeálnych výterov a 20 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 23 vzoriek, z toho:

- v ôsmich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v šiestich prípadoch vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,
- v šiestich prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 919 vzoriek biologického materiálu (488 nasopharyngeálnych výterov a 431 dvojíc sér), z toho bolo 77 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 27 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- v 16 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,
- v 11 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- v deviatich prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus
- v šiestich prípadoch adenovírus,
- v troch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v dvoch prípadoch vírus parachrípky a
- v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 7. kalendárnom týždni 2016 bolo v Slovenskej republike hlásených spolu 13 prípadov SARI z toho dve úmrtia. Deväť prípadov SARI bolo hlásených z Prešovského kraja vrátane jedného úmrtia, tri prípady z Trenčianskeho kraja vrátane jedného úmrtia a jeden prípad z Nitrianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz nahlásených spolu 20 prípadov SARI vrátane dvoch úmrtí.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 19 Február 2016 14:37