Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Piatok, 12 Február 2016 14:04

V 6. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 67 150 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 192,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 12,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 5 968,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 847 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 072). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (366) a otitídy (409).

Ochorenia hlásilo 65 % lekárov pre deti a dorast a 52 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni hlásených 8 594 ochorení (chorobnosť 280,6/100 000), čo predstavuje 12,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o vzostup chorobnosti o 36,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 15 až 19 ročných (844,1/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 6. kalendárnom týždni prerušený v 50 materských školách (12 v Trnavskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, dve v Trenčianskom kraji, štyri v Banskobystrickom kraji, sedem v Žilinskom kraji, 13 v Prešovskom kraji a sedem v Košickom kraji), v 42 základných školách (tri v Trnavskom kraji, šesť v Nitrianskom kraji, dve v Trenčianskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, jedna v Žilinskom kraji, 22 v Prešovskom kraji a päť v Košickom kraji) a v siedmich stredných školách (tri v Prešovskom kraji a štyri v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni vyšetrených 46 nasopharyngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. V siedmich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus, v šiestich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A(H1)pdm09, v troch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus, v dvoch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 829 vzoriek biologického materiálu (418 nasopharyngeálnych výterov a 411 dvojíc sér), z toho bolo 54 vzoriek pozitívnych:

- 21 vzoriek na vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,
- osem vzorky na vírus chrípky A(H1)pdm09,
- sedem vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- päť vzorky na vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,
- jedna vzorka na vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus
- šesť vzoriek na adenovírus,
- tri vzorky na respiračno-syncyciálny vírus,
- dve vzorky na vírus parachrípky a
- jedna vzorka na M. pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org

- http://ecdc.europa.eu

- http://www.who.int

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 6. kalendárnom týždni 2016 bol hlásený jeden prípad SARI u 77-ročného muža z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz nahlásených spolu sedem prípadov SARI.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf03

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 12 Február 2016 14:09