Kto je prítomný

Máme online 519 hostí 

Štatistika

Členovia : 4
Článkov : 2025
Počet zobrazení obsahu : 8254569

Leták - Zdravý tanier

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - deti

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť

Reklamný prúžok

SAR PES TE ARAKHEL LE KLIEŠŤOSTAR

Reklamný prúžok

SAR TE NA CHUDEL E CHRIPKA

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - október

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - september

Reklamný prúžok

Bezpečný návrat domov

Reklamný prúžok

Chrípka

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac marec 2018 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2018

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Osýpky sú vážne ochorenie

Reklamný prúžok

Leták - Syfilis

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták - Diabetes mellitus alebo cukrovka

Reklamný prúžok

Leták - Kúpte sa pri bazéne zdravšie

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Nozokomiálne nákazy vyvolané Clostridium difficile na Slovensku Tlačiť E-mail
Streda, 25 Júl 2012 09:19

Clostridium difficile je črevná baktéria. Patrí medzi vyvolávateľov hnačkových ochorení, vrátane nozokomiálnych. Pri vzniku infekcie zohráva významnú úlohu niekoľko faktorov – vysoký vek, dĺžka hospitalizácie, poruchy imunitného systému, neschopnosť pohybovej aktivity pacienta, zavedenie permanentného močového katétra, chirurgické zákroky v anamnéze, opakovaný pobyt v nemocnici a ďalšie, napr. vysoká preskripcia antibiotík. U mnohých pacientov prebieha infekcia bez príznakovo. Odborníci udávajú, že 7 – 11 % hospitalizovaných pacientov, 5 – 7 % pacientov sociálnych zariadení a približne 2 % ambulantných pacientov je nosičmi Clostridium difficile.

Čítať celý článok...
 
Informácia o Západonílskej horúčke (West Nile Virus) Tlačiť E-mail
Streda, 25 Júl 2012 07:02

Pôvodca tohto ochorenia je West Nile Virus. Rezervoárom vírusu sú divokožijúce vtáky. Ľudia a kone sú vnímaví hostitelia. Prenášačom tohto vírusu je druh komára Culex. Človek sa infikuje po poštípaní komárom. Infekcia sa môže vyvinúť aj pri transplantácii orgánov alebo transfúzii krvi. Inkubačný čas je 2 – 14 dní. Väčšina infekcií týmto vírusom prebieha asymptomaticky. U človeka sa prejavuje náhlym nástupom horúčky trvajúcej 3 - 5 dní. Ďalšími príznakmi sú bolesti hlavy, hrdla, pohybového aparátu, vyrážky na trupe a končatinách, únava, nechutenstvo a bolesti brucha.

Čítať celý článok...
 
Lymfogranuloma venereum Tlačiť E-mail
Utorok, 24 Júl 2012 07:12

Lymfogranuloma venereum je pohlavne prenosné ochorenie, ktoré bolo popísané už v roku 1833. Vyvolávateľom ochorenia je Chlamydia trachomatis, sérotyp L1, L2 a L3.

Ochorenie sa vyskytuje hlavne v Afrike, Ázii, Karibiku a Južnej Amerike. U mužov je výskyt ochorenia častejší ako u žien. V posledných 10-tich rokoch je zaznamenávaný stále častejší výskyt ochorení v oblasti Severnej Ameriky aj v Európe, predovšetkým v komunitách mužov majúcich sex s mužmi. Podľa poslednej správy z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z roku 2011 boli v Európe v roku 2009 hlásené tri epidemické výskyty tohto ochorenia v komunite mužov majúci sex s mužmi. Epidémie sa vyskytli v Belgicku (17 prípadov), Holandsku (86 prípadov) a vo Veľkej Británii (142 prípadov). V období od roku 2000 do roku 2009 bolo v Európe hlásených spolu 1 390 prípadov Lymfogranuloma venereum z Veľkej Británie, Holandska, Dánska, Belgicka a Írska. V Slovenskej republike patrí toto ochorenie medzi povinne hlásené ochorenia. V roku 2012 nebolo toto ochorenie v Slovenskej republike potvrdené.

Čítať celý článok...
 
Pracovná porada regionálnych hygienikov RÚVZ v SR Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Júl 2012 07:59

V dňoch 12. – 13. 7. 2012 sa v Liptovskom Jáne  uskutočnila pracovná porada hlavného hygienika SR  prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH s regionálnymi hygienikmi v SR.  

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na podnet hlavného hygienika SR, ktorého cieľom bolo informovanie, oboznámenie sa s novým projektmi, s prípravou návrhov noviel zákonov v oblasti verejného zdravotníctva a zhodnotenie doterajšieho pôsobenia Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho príslušných regionálnych úradov.

Čítať celý článok...
 
Akčný plán na elimináciu osýpok, rubeoly a kongenitálneho rubeolového syndrómu v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2015 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Júl 2012 14:42

Osýpky a rubeola sú zdravotným problémom v mnohých krajinách Európy. Svetová zdravotnícka organizácia si už v 90. rokoch minulého storočia stanovila cieľ – eliminovať osýpky a rubeoly v Euroregióne WHO (EURO WHO) do konca roku 2010. Vplyvom zvyšujúcej sa úrovne zaočkovanosti dochádzalo k postupnému poklesu osýpok aj rubeoly. Prelom predstavoval rok 2009. V roku 2009 už bolo v Európe zaznamenaných 4 238 laboratórne potvrdených prípadov osýpok, čo predstavovalo chorobnosť 0,84 na 100 000. Najviac ochorení sa vyskytlo v Bulharsku a vo Francúzku. Najvyššia chorobnosť na osýpky bola v Európe vo vekovej skupine 0-4 ročných (4,02 na 100 000). Maximum ochorení sa vyskytlo v období apríl – máj. V roku 2009 bolo v Európe hlásených 492 laboratórne potvrdených prípadov rubeoly, chorobnosť 0,14 na 100 000. Najviac ochorení hlásilo Poľsko. Najviac ochorení bolo vo vekovej skupine 15 – 24 ročných (0,68 na 100 000).

Čítať celý článok...
 
Budúcnosť verejného zdravotníctva v Európe Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Júl 2012 13:36

Pojem verejné zdravotníctvo sa začal používať asi pred 400 rokmi v súvislosti s kontrolou chorôb, aby sa predišlo ich ďalšiemu  šíreniu. Odvtedy sa verejné zdravotníctvo vyvíja a zahŕňa podporu zdravia, ako aj ochranu zdravia. Verejné zdravotníctvo je organizované úsilie spoločnosti na zlepšenie zdravia populácie. Objavuje sa pojem nové verejné zdravotníctvo. Nové verejné zdravotníctvo definuje zdravie ako investičný faktor pre kvalitný život spoločnosti. Zameriava sa na správanie sa jednotlivcov v ich súčasnom prostredí a na životné podmienky, ktoré ich správanie ovplyvňujú. Okrem klasickej prevencie chorôb, práca verejného zdravotníctva je o podpore fyzického a duševného zdravia jednotlivcov. To zahŕňa ovplyvňovanie životných návykov a životných podmienok, ale tiež podporovanie sebaúcty, ľudskej dôstojnosti a rešpektu.

Čítať celý článok...
 
Úrad verejného zdravotníctva SR plní úlohy Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Júl 2012 13:34

Vláda Slovenskej republiky dovŕšila svojich prvých 100 dní vládnutia. Počas tohto obdobia novej vlády, Úrad verejného zdravotníctva SR prijal viacero opatrení, efektívnych riešení, doplnil niekoľko noviel v zákone o ochrane nefajčiarov a tiež  v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva. Zároveň bolo prijaté nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Uvedeným nariadením sa dopĺňajú požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov v oblasti niektorých chemických látok, ktoré sú súčasťou farieb na vlasy a zubných pást, čím sa vytvárajú podrobnejšie požiadavky na ochranu zdravia spotrebiteľa.

          Úrad verejného zdravotníctva pripravil správu o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky  za roky 2009 – 2011, ktorá vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky a jej obsahom je epidemiologická situácia vo vývoji vybraných skupín chronických neinfekčných a infekčných ochorení za uvedené obdobie.

Čítať celý článok...
 
Prieskum telesného vývoja detí a mládeže na Slovensku Tlačiť E-mail
Streda, 18 Júl 2012 14:05

Prieskum telesného vývoja detí a mládeže  je  celosvetový unikát  kontinuálne dlhodobého sledovania   vybraných antropometrických  ukazovateľov detí a mládeže. Na  ich základe  sa získavajú národné rastové štandardy, ktoré slúžia okrem iného na zmapovanie trendov výskytu nadhmotnosti a obezity detskej a dorastovej populácie. Gestorom prieskumu a štatistického  spracovania je  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  a Ústav Hygieny Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

Čítať celý článok...
 
15. výročie chemickej bezpečnosti v Slovenskej republike... Tlačiť E-mail
Utorok, 10 Júl 2012 09:01


Dňa 13.6.2012 sa pri príležitosti 15. výročia činnosti Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v Slovenskej republike, presadzovania chemickej bezpečnosti v Slovenskej republike a národného systému manažmentu chemických látok v Slovenskej republike a pri príležitosti 8. výročia činnosti medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky ilegálnej medzinárodnej prepravy nebezpečných látok uskutočnilo na Úrade verejného zdravotníctva SR slávnostné zasadanie uvedenej Komisie.
Okrem členov Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v SR sa slávnostného zasadania zúčastnili aj členovia medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky ilegálnej medzinárodnej prepravy nebezpečných látok. Všetci členovia si za dlhoročnú a aktívnu prácu a za spoluprácu pri plnení úloh v oblasti chemickej bezpečnosti, manažmentu chemických látok a prepravy nebezpečných chemických látok na národnej a medzinárodnej úrovni prevzali ďakovné listy hlavného hygienika SR.

 
37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - prvá informácia Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2012 12:45

37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - prvá informácia (pdf)

 
Nebezpečné kozmetické výrobky 29.6.2012 Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2012 11:30

TASR, SITA

Bratislava, 28. 6. 2012


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Rakúsku a v Írsku.


Ide o nasledujúce výrobky:1. hlásenie č. 930/ 12

názov: Haar – Vital šampón na vlasy

značka: AINA

výrobná dávka: HV 643, čiarový kód: 9005546004544

krajina pôvodu:  Rakúsko

popis:  100 ml, biela pastová fľaša s etiketou, viď obrázok

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Dopredu > Koniec >>

Stránka 38 z 44